Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến một số vấn đề sửa đổi, bổ sung mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần nắm vững để tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Hình Một số vấn đề sửa đổi, bổ sung trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ ở cơ sở cần quan tâm nắm vững

Mặc dù Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng giữ nguyên nội dung Điều lệ Đảng khóa XI, nhưng để bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các văn bản khác của Đảng, Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt Quy định 30). Trong đó, có bổ sung, sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để cụ thể hóa Điều lệ Đảng và phù hợp hơn với những vấn đề phát sinh trong thực tế.

          Quy định 30 gồm 3 nội dung lớn, cụ thể hóa từ điều 30 đến điều 40 trong Điều lệ Đảng, trong đó chỉ bổ sung những vấn đề mới đã rõ và sửa đổi, bổ sung những vấn đề không còn phù hợp ở các điều 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40 và những vấn đề đã có trong quy định từ trước nhưng nhiều tổ chức đảng, đảng viên vẫn còn hiểu khác nhau, cần có nhận thức thống nhất.

          Trên cơ sở Quy định 30 và Hướng dẫn 01, ngày 21/11/2016 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 30; trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến một số vấn đề sửa đổi, bổ sung mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần nắm vững để tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

           Thứ nhất, ở Điều 30:

Về chủ thể kiểm tra, giám sát: Bổ sung “ban thường vụ đảng ủy cơ sở” là chủ thể kiểm tra, giám sát. Vì “ban thường vụ đảng ủy cơ sở” là tổ chức đảng hoàn chỉnh, có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp điều hành, giải quyết công việc của đảng ủy giữa hai kỳ họp; có nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và của cấp mình trong đảng bộ. Như vậy, những đảng ủy cơ sở có ban thường vụ thì công tác kiểm tra, giám sát có thể do ban thường vụ thực hiện.

         Về đối tượng kiểm tra, giám sát: Bổ sung “chi ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở” cho phù hợp với Quy định 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Như vậy, ban thường vụ, đảng ủy cơ sở không chỉ kiểm tra, giám sát chi bộ mà còn có thể kiểm tra, giám sát các chi ủy trực thuộc.

          Về ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: Bổ sung nội dung “Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” để ủy ban kiểm tra các cấp xác định đó là nhiệm vụ của mình và có trách nhiệm phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đồng thời, bổ sung “Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” để cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp có sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến về công tác này đối với ủy ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng.

          Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, các cấp ủy đảng thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra khi thật sự cần thiết. Bổ sung từ “thật sự” vì cấp ủy lãnh đạo toàn diện nên đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ sở quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, Chi bộ cũng có thẩm quyền kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao, nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao) và dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống.

          Thứ hai, ở Điều 31:

         Bổ sung nội dung “Khi điều động thành viên ủy ban kiểm tra (kể cả ủy viên kiêm chức) sang công tác ở các đơn vị khác trong đảng bộ nhưng không cơ cấu chức danh tham gia ủy ban kiểm tra thì đương nhiên thôi tham gia ủy ban kiểm tra đương nhiệm” để tổ chức đảng giảm bớt các thủ tục cho đảng viên thôi tham gia ủy ban kiểm tra.

          Thứ ba, ở Điều 32:

          Về nội dung giám sát của ủy ban kiểm tra: Bổ sung nội dung giám sát tổ chức đảng “Việc ban hành các văn bản có dấu hiệu trái với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Vì thức tế hiện nay, có những văn bản được ban hành không đúng thẩm quyền, chưa phù hợp với thực tế, có những nội dung sai trái nhưng chưa được giám sát, kiểm duyệt một cách chặt chẽ. Vì vậy, qua giám sát, nếu thấy văn bản có dấu hiệu sai trái, ủy ban kiểm tra phải tiến hành kiểm tra, thẩm định các văn bản đó; báo cáo cấp có thẩm quyền yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên đã ban hành các văn bản đó hủy bỏ hoặc sửa đổi, thay thế bằng văn bản khác. Đồng thời, ủy ban kiểm tra yêu cầu kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến việc ban hành văn bản sai trái.

          Bổ sung nội dung giám sát đối với cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý “Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác” và “Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định”. Vì các cấp ủy viên đều giữ những cương vị lãnh đạo, quản lý nhất định trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, do đó cần giám sát việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác đối với đảng viên đó. Ngoài ra, cần giám sát việc kê khai tài sản theo quy định cho phù hợp với tinh thần của Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

          Về thẩm quyền, nguyên tắc giải quyết tố cáo: Bổ sung nội dung “Trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo thì tổ chức đảng giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó, trừ trường hợp bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc” . Vì thực tế có nhiều trường hợp trong quá trình tổ chức đảng đang giải quyết tố cáo, người tố cáo nhận thấy nội dung tố cáo không phù hợp, đã tự nguyện xin rút một hoặc một số nội dung tố cáo nhưng tổ chức đảng không cho rút và vẫn giải quyết đơn tố cáo. Trong khi đó Luật Tố cáo có quy định những trường hợp cho rút nội dung tố cáo. Tuy nhiên, nếu thấy nội dung tố cáo có căn cứ, cơ sở thì tổ chức đảng nghiên cứu, xem xét kết hợp với nguồn thông tin khác để phục vụ cho công tác kiểm tra. Bổ sung nội dung “Những người lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, tố cáo bịa đặt, đả kích, chia rẽ bè phái, gây rối nội bộ, tố cáo nhiều lần có dụng ý xấu phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước”. Để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn chặn kịp thời tình trạng tố cáo với dụng ý xấu.

         Bổ sung, sửa đổi quy định đơn tố cáo không giải quyết “Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung của đơn không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng…”.

         Bổ sung, sửa đổi nội dung phạm vi giải quyết khiếu nại “Giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật trong quyết định kỷ luật và về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật mà đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại”. Vì qua thực tế, người khiếu nại không chỉ khiếu nại về nội dung vi phạm mà còn khiếu nại cả về quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền xem xét, kỷ luật.

          Thứ tư, ở Điều 35:

          Bổ sung nội dung “Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị”. Vì, hiện nay pháp luật nhà nước quy định rất cụ thể về thời hiệu xử lý đối với từng loại vi phạm, tội phạm, do vậy Đảng ta cũng nên quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đảng là phù hợp. Tuy nhiên, trước mắt quy định này chỉ quy định về chủ trương chung, chờ quy định cụ thể của Bộ Chính trị.

          Sửa đổi, bổ sung nội dung “…Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời”. Vì qua thực hiện cho thấy khi đảng viên bị kỷ luật về đảng (kể cả cách chức) thì việc xem xét, xử lý kỷ luật của chính quyền hay các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội còn chậm và chưa đồng bộ, do vậy cần phải khẩn trương thực hiện cho đồng bộ.

          Bổ sung nội dung “Đảng viên bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị”. Tuy nhiên, đây chỉ là quy định nguyên tắc chung về vấn đề này, nội dung cụ thể sẽ do Bộ Chính trị quy định.

          Thứ năm, ở Điều 36:

          Bổ sung nội dung “Đảng viên giữ nhiều chức vụ (kể cả chức vụ đương nhiệm hoặc chức vụ ở các nhiệm kỳ trước đó) vi phạm kỷ luật phải cách chức một, một số hay tất cả các chức vụ hoặc phải khai trừ thì tổ chức đảng quản lý đảng viên đó quyết định”. Quy định này làm rõ hơn việc nếu đảng viên vi phạm ở nhiệm kỳ trước đó, sau này mới phát hiện thì vẫn có thể cách chức các chức vụ ở nhiệm kỳ trước đó.

         Thứ sáu, ở Điều 38:

         Bổ sung, sửa đổi việc biểu quyết đề nghị kỷ luật hoặc biểu quyết quyết định kỷ luật chỉ tiến hành 1 lần trong một mẫu phiếu biểu quyết như đã thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội X (Hướng dẫn 46 khóa XI quy định việc bỏ phiếu phải tiến hành 2 lần).

           Đồng thời, sửa đổi, bổ sung việc sau khi bỏ phiếu biểu quyết quyết định kỷ luật, nếu số phiếu phân tán, không có hình thức nào quá bán thì thực hiện cộng dồn phiếu từ hình thức cao đến hình thức nào đủ đa số phiếu để xác định hình thức kỷ luật cụ thể. Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng cấp dưới trong việc xem xét, thi hành kỷ luật và khắc phục tình trạng đùn đẩy lên cấp phải giải quyết. Quy định cộng dồn này chỉ áp dụng cho việc biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, không áp dụng cho biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đảng.

           Thứ bảy, ở Điều 39

          Bổ sung, sửa đổi “Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng được tiến hành từ đảng ủy cơ sở…” và “Đảng viên là cấp ủy viên các cấp, thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, chi bộ đã quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, nếu có khiếu nại thì do cấp ủy cơ sở hoặc ban thường vụ cấp ủy quản lý đảng viên đó giải quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu”. Đồng thời sửa đổi nội dung “Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trở xuống quyết định”. Vì như trước đây Hướng dẫu 46 quy định Ban Chấp hành Trung ương là cấp giải quyết cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ, Bộ Chính trị là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức đảng viên, trừ trường hợp do Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định. Qua quá trình thực hiện cho thấy việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải qua nhiều cấp; nhiều trường hợp khiếu nại lên đến Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; Trung ương phải thành lập nhiều đoàn giải quyết khiếu nại rất tốn kém và kéo dài thời gian giải quyết nhưng kết quả giải quyết ở cấp Trung ương hầu hết là giữ nguyên hình thức kỷ luật.

          Trên đây là một số điểm sửa đổi, bổ sung trong Quy định 30 mà các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần quan tâm nắm vững; chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi nhằm giúp các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ triển khai, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./.

Tác giả: Phượng Uyên - UBKTĐUK