Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu tổ chức đảng. Song, cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Hình Một vài suy nghĩ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ sở trong thời gian qua và những giải pháp

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 30/6/2011 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2011-2015. Qua tổng kết việc thực hiện Nghị quyết cho thấy các cấp uỷ, tổ chức đảng đã bám sát những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã triển khai, quán triệt và thực hiện khá đầy đủ, kịp thời các văn bản của tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo nguyên tắc, phương châm của Đảng. Phương pháp tiến hành, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước có sự đổi mới, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên và đi vào nền nếp, góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ. Kết quả trên đã góp phần vào việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, giúp các cấp ủy đảng đánh giá sát, đúng hơn tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; chủ động phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm ở một số chi, đảng bộ nội dung còn dàn trải, thiếu cụ thể. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số chi, đảng bộ chưa cao, nhiều nơi chưa tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề; các đảng ủy cơ sở chủ yếu kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng trực thuộc, ít kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chưa kịp thời, còn nhiều hạn chế. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo hoặc các vụ việc phát sinh ở một số chi, đảng bộ còn chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Hầu hết uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở chỉ thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ; chưa thực hiện đảm bảo nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

          Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu:

        Các cấp uỷ cơ sở, uỷ ban kiểm tra các cấp chưa phát huy tốt tính chủ động trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

        Công tác phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng trong giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên có nơi chưa chú trọng, chưa chặt chẽ.

          Một số cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra chưa dành thời gian đầu tư nghiên cứu các quy chế, quy định và hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng nên trong tổ chức thực hiện không ít nơi còn lúng túng.

         Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở trong thời gian đến, thiết nghĩ cần thực hiện một số giải pháp như sau:

          Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

         Tăng cường tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

        Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

         Cấp ủy viên các cấp, ủy viên ủy ban kiểm tra phải tham gia các lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát do cấp trên tổ chức.

         Thứ hai, tăng cường sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới, tự kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng cấp mình; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảm bảo quy định của Đảng

          Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành, phân công từng cấp ủy viên phụ trách.

           Thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trước hết là những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

          Chủ động giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

         Kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tránh tình trạng sợ mất thành tích, nể nang, ngại va chạm.

          Thứ ba, thực hiện đúng quy trình, quy định, phương pháp kiểm tra, giám sát

          Quá trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải tuân thủ các quan điểm, phương châm, phương pháp, quy định về công tác kiểm tra, giám sát.

          Thực hiện đảm bảo các bước theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, hướng dẫn trong Sổ tay điện tử của Đảng ủy Khối. 

          Thứ tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

         Các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra; kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở khi có sự thay đổi. Cùng với việc quy hoạch nhân sự cấp ủy cho mỗi kỳ Đại hội, cấp ủy cơ sở cần quy hoạch nhân sự ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

         Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở phải chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với thanh tra sở trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên.

         Xây dựng kế hoạch và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; trong đó, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng trực thuộc khi có dấu hiệu vi phạm.

          Thứ năm, gắn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng hàng năm

          Đưa kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thành một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức đảng hàng năm vì kiểm tra, giám sát được xác định là những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thì mới xứng đáng là tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”./.

Tác giả: