Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Đó là một văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản. Tác phẩm đã thể hiện tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về tính tất yếu ra đời của đảng cộng sản; về vai trò của đảng cộng sản với tư cách là người tổ chức và lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản; về tính tiền phong của đảng cộng sản.

Hình Tư tưởng cơ bản về Đảng Cộng sản  của C. Mác và PH. Ăngghen trong tác phẩm tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C. Mác và Ph. Ăngghen cho rằng,sự ra đời của chính đảng vô sản là một tất yếu khách quan phù hợp với quy luật đấu tranh giai cấp giữa vô sản và tư sản. Đảng ra đời là do sự cần thiết khách quan và sự trưởng thành của phong trào vô sản, đưa phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản đi từ tự phát đến tự giác, hướng theo lý tưởng chính trị - xã hội nhất định.

Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản diễn ra ngay từ khi giai cấp vô sản ra đời, trải qua các giai đoạn phát triển từ thấp đến cao. Thoạt đầu cuộc đấu tranh mang tính chất đơn lẻ, tự phát do từng người hoặc từng nhóm công nhân tiến hành. Về sau, sự phát triển của đại công nghiệp đã làm cho đội ngũ những người vô sản trở nên đông đảo và tập hợp lại thành những khối quần chúng lớn. Qua đấu tranh, họ ngày càng giác ngộ về lực lượng của mình, những cuộc xung đột dần dần mang tính chất xung đột giữa hai giai cấp đối kháng. Sự tăng thêm phương tiện giao thông do đại công nghiệp tạo ra làm cho cuộc đấu tranh giữa những người vô sản với các nhà tư sản mở rộng từ các địa phương ra toàn quốc, trở thành cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh chính trị. Từ thực tiễn đấu tranh, những người vô sản bắt đầu liên hiệp lại và đi đến thành lập các đoàn thể chuẩn bị trước cho các cuộc đấu tranh. Sự tổ chức ấy của những người vô sản tạo điều kiện cho sự ra đời của chính đảng vô sản. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “việc cải tiến máy móc không ngừng và ngày càng nhanh chóng hơn làm cho tình cảnh của những người vô sản ngày càng bấp bênh, những cuộc xung đột cá nhân giữa công nhân và tư sản ngày càng có tính chất những cuộc xung đột giữa hai giai cấp. Công nhân bắt đầu từ việc thành lập những liên minh chống lại bọn tư sản để bảo vệ tiền công của mình. Thậm chí họ đi tới chỗ lập thành những đoàn thể thường trực để sẵn sàng đối phó, khi những cuộc xung đột bất thần xảy ra”.

C.Mác và Ph.Ăngghen còn chỉ ra vai trò của đảng cộng sản với tư cách là người tổ chức và lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản. Theo hai ông, đảng là một bộ phận không thể tách rời của giai cấp vô sản, luôn luôn bảo vệ lợi ích của giai cấp vô sản và đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào vô sản. Hai ông viết: “Những người cộng sản chỉ khác với các đảng vô sản khác trên hai điểm: một là, trong các cuộc đấu tranh của những người vô sản thuộc các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản; hai là, trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giữa vô sản và tư sản, họ luôn luôn đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào.”

Phải có đảng lãnh đạo, giai cấp vô sản mới làm tròn sứ mệnh tiền phong, lãnh đạo cách mạng. Nhiệm vụ của đảng trước hết là tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giành lấy chính quyền. Vì vậy, đảng là một bộ phận gắn liền với giai cấp vô sản, đó là bộ phận tiên tiến nhất, giác ngộ nhất và kiên quyết cách mạng nhất của giai cấp vô sản. Có sự lãnh đạo của đảng, giai cấp vô sản mới hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, C. Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ ra nhiệm vụ mà các đảng của giai cấp vô sản phải tiến hành, đó là: giáo dục cho giai cấp vô sản nhận rõ vai trò sứ mệnh lịch sử của mình, phải luôn luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mài sắc ‎ý chí và quyết tâm cách mạng, không được xa rời mục tiêu và con đường mà họ đã lựa chọn.

Theo C. Mác và Ph. Ăngghen, nhiệm vụ của các chính đảng vô sản giai đoạn đầu là phải: “Tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền”.Giai đoạn thứ hai là, “dùng sự thống trị chính trị của mình để từng bước một đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước, tức là trong tay giai cấp vô sản đã được tổ chức thành giai cấp thống trị, và để tăng nhanh số lượng những lực lượng sản xuất”.Đây là nhiệm vụ cốt lõi của đảng cộng sản với tư cách là người tổ chức và lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản.

Trong tác phẩm, C.Mác và Ph.Ăngghen còn chỉ rõ tính tiên phong của đảng cộng sản. Theo hai ông, đảng là đội tiên phong, là bộ phận giác ngộ nhất của giai cấp vô sản. Tính tiên phong của đảng cộng sản thể hiện trên hai mặt: Về lý luận, đảng có ưu thế hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ có một nhận thức sáng suốt về điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản; Về thực tiễn, đảng là bộ phận tiên tiến nhất của giai cấp vô sản, bao giờ cũng cổ vũ phong trào vô sản tiến lên giành thắng lợi.

Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có ý nghĩa vô cùng quý báu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và những tư tưởng cơ bản về đảng của C.Mác và Ph.Ăngghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Những thắng lợi lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vào điều kiện cụ thể của nước ta.Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng đã chứng minh rằng, đường lối của Đảng chỉ đúng đắn khi Đảng nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức của Đảng để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra.

Trong giai đoạn hiện nay, để bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin,  giải quyết những nhiệm vụ lý luận và thực tiễn to lớn, phức tạp và mới mẻ đang đặt ra cho cách mạng Việt Nam, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với phương pháp gắn chặt lý luận với thực tiễn, đặc biệt là những tư tưởng cơ bản về đảng và xây dựng đảng của C. Mác và Ph. Ăgghen trong tác phẩm này./

Tác giả: Võ Thị Xuân Thuận - Trường Chính trị