Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

Căn cứ Hướng dẫn số 149-HD/BTGTU, ngày 14/9/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, quán triệt Chương trình hành động số 35-NQ/TU, ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Kết luận số 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối hướng dẫn thực hiện như sau: 

Hình Hướng dẫn tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 35-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt về các nội dung nêu trong Kết luận số 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Chương trình hành động số 35-NQ/TU ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

- Thông qua việc quán triệt góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp uỷ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong các văn bản nói trên của Trung ương và của Tỉnh ủy.

- Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt cần thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU, BÁO CÁO VIÊN

1. Nội dung

Phổ biến, quán triệt về những nội dung đã nêu trong Kết luận số 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; những nội dung nêu trong phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian đến mà Chương trình hành động số 35-NQ/TU ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tài liệu (có gửi kèm)

- Kết luận số 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Chương trình hành động số 35-NQ/TU, ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

3. Báo cáo viên: Do cấp uỷ cơ sở báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy cơ sở căn cứ Hướng dẫn này tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản nói trên cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị và hoàn thành trước ngày 31/10/2015. Các đảng bộ cơ sở cần xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt cho phù hợp với các chi bộ trực thuộc.

2. Sau khi tổ chức phổ biến, quán triệt, đề nghị các cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về Đảng uỷ Khối chậm nhất ngày 05/11/2015.

           3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ Khối theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng uỷ./.

Tải văn bản tại đây

Tác giả: